Privacybeleid

ALGEMEEN :

DATOVOC hecht belang aan uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we alle iedereen informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

DATOVOC , Sint-Truidersteenweg 253 3700 Tongeren, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DATOVOC,  Sint-Truidersteenweg 253 3700 Tongeren, info@datovoc.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Bij klachten kan u zich richten aan hetzelfde adres.

DOELEN :

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden en rechtsgronden : 

 • Ledenadministratie: voor het voeren van een wettelijk verplicht ledenregister (contractuele grond)
 • Ledenbeheer: voor de registratie van betalingen van lidgelden (contractuele grond)
 • Leden informatie: om de leden en sympathisanten op de hoogte te houden over de werking van de club (contractuele grond en gerechtvaardigd belang)
 • Activiteiten: voor de organisatie van activiteiten en om hen te informeren over deze en toekomstige activiteiten (gerechtvaardigd belang)
 • Subsidies : Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Verzekering : het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting)
 • Vrijwilligersovereenkomsten: registratie van persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving (wettelijke verplichting)

TYPE PERSOONSGEGEVENS :

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, foto en nationaliteit (wettelijke verplichting);
 • Telefoonnummer, e-mail, video en URL (mits toestemming);
 • Volleygegevens: competitie- en/of testresultaten, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);
 • Sportongevallen (wettelijke verplichting);
 • Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);
 • Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die uzelf aan ons meegedeeld heeft via o.a. invul- en contactformulieren op onze website of de website van Volley Vlaanderen, via persoonlijk/telefonisch/e-mail contact. 

DATOVOC geeft de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld aan Volley Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de verzekeraar, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen.

Van de officiële trainers, officials en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Volley Vlaanderen ter beschikking gesteld.

DATOVOC kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de DATOVOC-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de DATOVOC-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

DATOVOC houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen (facebook, website, instagram, ... ). De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Beveiliging :

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens DATOVOC TONGEREN uw gegevens kunnen raadplegen, alsook Volley Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.